Historia szkoły

Trochę historii…

Pierwsze informacje o szkole w Braciejowicach pochodzą z roku 1895. Właśnie wtedy władze carskie podjęły decyzję o jej budowie. Wzniesiono budynek składający się z 5 dużych pomieszczeń; 2 sal o powierzchni 50m2 i 3 o powierzchni 25m2. Jak na owe czasy był to nowoczesny i obszerny budynek.

Co działo się w szkole do roku 1944 nie można, niestety, ustalić, gdyż w czasie działań wojennych spłonęły akta archiwalne. Pewne jest jedno, szkoła w okresie międzywojennym funkcjonowała jako 4-klasowa. Dwukrotnie przechodzący przez Braciejowice front II wojny światowej nie zniszczył na szczęście budynku szkoły. Dzięki temu od roku szkolnego 1945/46, 198 dzieci mogło spełniać swój szkolny obowiązek w starym, pocarskim obiekcie. Istniało wówczas 6 oddziałów. Kadrę pedagogiczną początkowo stanowiło 2 nauczycieli. Jednym z nich był p. Stanisław Korecki, który kierował szkołą w latach 1945-1952.

Od roku szkolnego 1952/53 nowym kierownikiem już 7-klasowej szkoły został p. Bronisław Mroczek, nauczyciel tajnych kompletów z czasów II wojny światowej. Kierowana przez niego szkoła była „kagankiem oświaty” dla zacofanej polskiej wsi. Pan B. Mroczek pracował nie tylko z dziećmi, ale i z ich rodzicami. To z myślą o nich w roku szkolnym 1967/68 zorganizowano w szkole Uniwersytet Powszechny. Wykładowcami byli specjaliści z różnych dziedzin rolnictwa, m. in. sadownictwa i warzywnictwa.

W roku szkolnym 1972/73 stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Maria Możdżeń. W tym czasie stale wzrastała liczba nauczycieli z 2 do 7. Zwiększyła się również liczba oddziałów. W roku szkolnym 1949/50 doszła siódma klasa, a od roku szkolnego 1967/68 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa. Warunki lokalowe stały się niewystarczające. Już w 1945 roku budynek pocarski częściowo przeznaczono na mieszkania dla kierownika szkoły. Na sale lekcyjne pozostawiono 3 pomieszczenia. Nauka odbywała się również w salach wynajętych u gospodarzy na wsi. mimo to uczniowie uczyli się na dwie zmiany.

W 1974 roku powołany został Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Braciejowicach. Dzięki staraniom p. dyrektor Marii Możdżeń, członkom Komitetu oraz poparciu ówczesnych władz gminnych, wybudowano nową szkołę. Głównym projektantem budynku był pochodzący z Braciejowic, absolwent tutejszej szkoły p. Stanisław Lichota. W styczniu 1986 roku szkoła została oddana do użytku. Uczniowie przenieśli się ze starej placówki do nowego jednopiętrowego budynku o oryginalnych kształtach.

W latach 1992-2007 funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Maria Kołodziejczyk. Z jej inicjatywy byłą hydrofornię zaadaptowano na salę gimnastyczną i zaplecze sportowe, dokonano przebudowy szatni oraz pomieszczeń kuchennych. Powstała również nowoczesna sala do nauki języków obcych oraz pracownia komputerowa.

I teraźniejszość…

Od 2007 roku Szkołą Podstawową w Braciejowicach kieruje p. Anna Michalik. W szkole jest sześć klas i oddział zerowy. Pracuje w niej 13 nauczycieli. Obecnie szkoła jest nowoczesną placówką, stale modernizowaną i dostosowywaną do potrzeb uczniów. Klasopracownie i sale kształcenia wczesnoszkolnego są ciągle wzbogacane w nowe pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono termomodernizację i zmieniono pokrycie dachowe. Dzięki temu mamy jeszcze lepsze warunki do pracy i nauki.

Kadra pedagogiczna stara się stworzyć dzieciom możliwość nie tylko zdobywania wiedzy, ale również kształtowania charakteru, rozwijania zdolności i zainteresowań. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach na szczeblu szkoły i w rywalizacji pozaszkolnej. Do kalendarza szkolnego wpisały się już na stałe takie imprezy i uroczystości jak: Andrzejki, Wigilia, Choinka noworoczna,  Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka. Społeczność szkolna uczestniczy w życiu kulturalnym wsi organizując uroczystości środowiskowe: Święto Niepodległości, Dni Papieskie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. Szkoła jest miejscem różnych spotkań i zebrań całej społeczności lokalnej.

W budynku naszej szkoły mieści się też Filia Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, którą prowadzi p. Krystyna Piekarczyk. Współpraca między szkołą i biblioteką układa się bardzo dobrze.